JOGSZABÁLYOK

Jogszabályi, hatósági követelményeknek való megfelelés

A 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról
A törvény záró rendelkezései határozzák meg a lerakókra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiségek csökkentési előírásait:
„56. § (7) A hulladéklerakóra - a települési szilárd hulladék részeként – kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget tömegben mérve az 1995-ben országos szinten képződött - a települési szilárd hulladék részét képező - biológiailag lebomló szervesanyag mennyiséghez képest
a) 2009. július 1. napjáig 50%-ra,
b) 2016. július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni.
(8) A (7) bekezdés szerinti országosan teljesítendő csökkentési követelményt – a települési hulladéklerakóban lerakott hulladékok megfelelően mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve - a területi és helyi hulladékgazdálkodási tervekben meghatározott intézkedések szerint kell teljesíteni.”

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
Az önkormányzat (többek között) gondoskodik a hulladék ártalmatlanítás önkormányzati feladatainak ellátásáról, biztosítja a köztisztaságot, gondoskodik a települési szilárd hulladék és a települési folyékony hulladék gyűjtéséről, ártalmatlanításáról és hasznosításáról, kijelöli az elhelyezéshez szükséges lerakóhelyet.

1995. évi XLII. törvény az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
Az ingatlan tulajdonosa vagy használója a keletkezett hulladék elhelyezéséről az önkormányzati rendeletben meghatározott módon, a helyi közszolgáltatás útján köteles gondoskodni. A helyi önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia, amely tartalmazza:

 • a közszolgáltatás megnevezését, az ellátott terület határait,
 • a nyilvános pályázatot elnyerő szolgáltató megnevezését, tevékenységének határait,
 • a szolgáltatás ellátásának rendjét, a szolgáltató és a tulajdonos jogait és kötelezettségeit, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés tartalmi elemeit,
 • a közüzemi szolgáltatás esetén a szerződés létrejöttének módját, a szolgáltatás igénybevételének, korlátozásának, megtagadásának feltételeit,
 • a közfeladattal összefüggő önkormányzati hatósági feladatot, hatáskört és szabálysértést,
 • a szolgáltatási díjakat, a fizetés módját,
 • lomtalanítás évente egy alkalommal.

A helyi közszolgáltatás ellátására jogosult, aki érvényes cégbejegyzéssel vagy vállalkozói igazolvánnyal, telephellyel, megfelelő eszközökkel és felszereléssel rendelkezik.

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól
A rendelet 6§-a szerint:
„(5) A Hgt. 8. §-a szerinti visszavételi kötelezettség alapján 2012. december 31. napjáig el kell érni, hogy a hulladékká vált csomagolóanyagok tömegének legalább 60%-a hasznosításra vagy hulladékégető műben energiahasznosítás mellett elégetésre kerüljön, valamint legalább 55%-a, de legfeljebb 80%-a anyagában kerüljön hasznosításra, úgy hogy ez az arány a hulladékot alkotó egyes anyagok tekintetében legalább a következő legyen:
a) üveg esetében 60%,
b) papír és karton esetében 60%,
c) fém esetében 50%,
d) fa esetében 15%,
e) műanyag esetében 22,5%,
kizárólag azokat az anyagokat figyelembe véve, amelyeket újból műanyagokká dolgoznak fel.”

A 2000. évi XLIII. számú hulladékgazdálkodási törvény által előírt, további jogszabályok:

 • 242/2000. (XII.10.) számú kormányrendelet - a hulladékkezelési közszolgáltatási díjmegállapításának szabályai
 • 241/2000. (XII.23.) számú kormányrendelet - a közszolgáltató kiválasztására irányuló pályázat és elbírálásának részletes szabályai
 • 50/2001. (IV.3.) számú kormányrendelet - a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének részletes szabályai
 • 98/2001. (VI.5.) számú kormányrendelet - a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételei
 • 213/2001. (XI.14.) számú kormányrendelet - a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételei
 • 271/2001. (XII.21.) számú kormányrendelet - a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának és megállapításának módja, mértéke
 • 241/2001. (XII.10.) számú kormányrendelet - a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről
 • 126/2003. (VIII.15.) kormányrendelet - a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről
 • 164/2003. (X.18.) számú kormányrendelet - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
 • 22/2001. (X.3.) számú KöM rendelet - a hulladéklerakás technikai követelményei, lerakók működtetése, utógondozása
 • 16/2001. (VII.18.) számú KöM rendelet - hulladékok jegyzéke (22/2004 (XII.11.) KvVM rendelet módosította)
 • 4/2001. (II.23.) számú KöM rendelet - hulladékolajok kezelésének szabályai
 • 5/2001. (II.23.) számú KöM rendelet - poliklórozott bifenilek és terfenilek kezelésének szabályai
 • 9/2001. (IV.9.) számú KöM rendelet - az elemek és akkumulátorok kezelésének szabályairól
 • 2/2002. (VII.9.) KvVM rendelet - a titán-dioxid gyártás hulladékairól
 • 5/2002. (X.29.) KvVM rendelet - a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól
 • 15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet - a területi hulladékgazdálkodási tervekről
 • 23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet - a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről
 • 16/2002. (IV.10.) EÜM rendelet - a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről
 • 1/2002. (I.11.) EÜM rendelet - az egészségügyi intézetekben keletkező hulladék kezeléséről
 • 71/2003. (VI.27.) FVM rendelet - az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól
 • 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet - a növényvédőszerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről

Programok, stratégiák, fejlesztési tervek

 • Országos Hulladékgazdálkodási Terv – 110/2002. (XII. 12.) Országgyűlési Határozat
 • A Dél-Alföld statisztikai régió hulladékgazdálkodási terve - 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet
 • A II. Nemzeti Környezetvédelmi Program és Hulladékgazdálkodási Akcióprogram – 132/2003. (XII.11.) Országgyűlési Határozat